خوب که باشی، کاربلد و حرفه ای که باشی قطعا دیده میشی. شک نکن به کائنات. مثل ترکیب الیشمس و مهدی جهانی که همه میدونند کی گند میزنه به آهنگ هاشون!!

 روزی 15 دقیقه مطالعه توی رشته خودت داشته باش و بعد یکسال ببین کجایی... نسخه نمیپیچم، دیدم که میگم.