یه جمله سالهاست به خودم میگم، به تو هم میگم. امیدوارم تا ته قصه رو بخونی. 

"هیچ وقت به بدبختی نخند! "

این بدبختی میخواد مربوط به فرد دیگه ای باشه یا زندگی شخصی خودت. از وقتی یاد بگیری به بدبختی بخندی، بدون رو به زوال میری. 

درد جامعه امروز ما میدونی چیه؟ اینکه به بدبختی و رنج و دردهامون میخندیم و طنزش میکنیم. انحطاط هر فرهنگی از همین جا شروع میشه. نذار دردها واست عادی و روتین شه. 

حلش کن اما در خودت نه!