1- نمیدونم چه حکمتی هستش که وقتی جای خیلی شلوغ هستیم و به هیچ وجه راه گریزی وجود نداره، یه عده مدام از پشت هل میدند! خب عزیز من همه مثل همیم... 2- اصلا بزرگتری مگه به سنه؟ 

مثلا کلاغ... سنش از من و تو خیلی بیشتره، بزرگتره ماست؟

#لاک_قرمز