1- 2- اگر چیزی که دزدیده شده رو بدزدی، اسمش دزدیه؟

( in time

محصول 2011 آمریکا)3- با خودت چه کار کردی پسر!! د اخه لامصب یکم مغز خوب چیزیه! پیشرفتت رو با این شکستت کجای دلمون بذاریم؟!