اگر من و تو همیشه شبیه به هم فکر کنیم، یک نفر اضافی است!