1- باید به بعضی آدم ها فهموند که: 

خلایق هرچه لایق!

باید روزی چندبار این جمله رو مشق کنند.
2- نمیدونم چرا همیشه خدا مونس تنهایی و شنونده غم ها و کمبودهای ماست و چرا کم پیش میاد از خوشی ها باهاش بحرفیم... شاید فلسفه زندگی اینه و تنها مسکن دل تنگی ها باشه....