هوا خیلی سرده... برف هم داره شدید می باره... جالبه که امسال اینقدر برف داشتیم این طرف ها! درست زمانی که استارت یه کسب و کار آزاد (نامعقولانه) رو میزنی زمین و زمان انگار قصد دارند شاخ ت رو بشکنند! داستان داریما! خدای خودت یاری رسان باش. چقدر استرس بابت هر بار دیدن بیرون از پنجره من باید بکشم!؟