1- همیشه این را به خاطر بسپار که "هیچ" چیز و "هیچ" کس مهمتر از انسان ها و احساس شان نیست. انسان هایی که دوستت دارند. انسان هایی که با بودنت و حضورت آرامش میگیرند. خودت را خاص نبین، ما انسان ها باید دلمان در گروی دلی باشد. خاصیت زندگانی این است. این درس را امروز آموختم که تحت هر شرایطی به انسان های اطرافم و احساس پاک شان احترام بگذارم. سخت است اما وظیفه ای ست که در هیچ کتابی قید نشده است. 


2- دم ژورنال برق و کامپیوتر تبریز هم گرم! قبول isc هستی! اما جوگیر شدیا انگار isi با ایمپکت 50 هستی! بابا ملایم رفتار کن... اکسیژن تبریز رو استنشاق کردم اما دیگه تا این حد سخت گیری! تا این حد ریوایز اندر ریواز و ریجکت و قلع و قمع کردن! مگه داریم؟!


3-


4- ایمیل ش اومده! خدایا این یکی رو ختم به خیر کن! صرفا چون عجله دارما وگرنه در علم عجله وجود ندارررره!