سال جدید در راه است و همه در پی نو کردن و نو پوشیدن اما پیرمرد محله هنوز بعد از سالها، حرفی تکراری را فریاد میزند: " کهنه خریدارم"