جامعه شناسان اعتقاد دارند که میزان قدرت هر کشور در عرصه های علمی، فرهنگی و اجتماعی را باید از میزان سرانه مطالعه آنها فهمید.  سخنی گزاف نیست و آمارهای منتشر شده گواه این حقیقت می باشد. باید بپذیریم و باور کنیم که هیچ موفقیتی اتفاقی نیست. میزان سرانه مطالعه منظور ساعت ها مطالعه کانال آشپزی، جوک و کلیپ نبوده  و شامل خواندن کتاب ها و رمان های ناب روز می باشد. با خواندن کتاب کمی بزرگ شویم. کوتوله کم مغزی که جایگاه رفیعی می یابد به مانند خر در لباس شیر است. شاید خود باور نکند که شیر نیست اما همه گان این را می دانند. 

نظر شما را به آماری در همین باب جلب می کنم. آماری که به هیچ وجه برایم دور از انتظار نبود و نیست: