خیلی ها رو میشناسم که بعد این همه سال هنوز شک دارند چهارشنبه سوری، سه شنبه برگزار میشه! خب اسمش خاصه دیگه! میذاشتن سه شنبه سوری چه کاریه آخه! 

در هر حال چهارشنبه سوری تون مبارک 😊 امروز همدیگر رو آتیش نزنیم و نترکونیم صلوات 🙏

ما هر سال عید داریم، چینی ها خوشحال میشن 😄 داستان داریم اندرون. 

مواظب خودمون باشیم و کودکان بیرون و درونمون.