1- با همه چیز در آمیز و با هیچ چیز آمیخته مشو. در انزوا پاک ماندن، نه سخت است و نه با ارزش.

با مخاطب های آشنا/247/ دکتر علی شریعتی2- نادرشاه افشار در یکی از صحنه های نبرد، ترسیم میر منصور ارژنگی 1339 شمسی