1- شک از خیابون و کوچه میاد و مغز تبدیل میشه به هوش سیاه!2- لاماسیا پر 3- این جمله فرانسیس کوپولا رو دوس دارم که میگه: گاهی فکر می کنم آن قدر برای زندگی می جنگم که وقتی برای زندگی کردن ندارم!

حکایت خیلی از ماست از جمله بنده حقیر😊

#باشد_که_رستگار_شویم4- جشن قهرمانی پرسپولیس خوب شروع شد اما به شدت بد تموم شد! بازهم اینو به ما یادآور کرد که تا گوساله گاو شود، دل صاحبش آب شود. سیکل معیوب همچنان می تازد و می تازد و هر نسل حسرت های نسل پیشین را یدک می کشد... حسرت "اونور آب خوب است"