خیلی خوب میشد هرچی گم میکردی، زنگ میزدی و پیدا میشد! تعداد دفعاتی که کلید گم کردم و دست به گوشی شدم رو نگم بهتره! زیر سوال میرم!