پوپولیست نباشیم و از پیروی مکتب پوپولیسم خودداری کنیم! لطفا و خواهشا!

میدونید پوپولیسم چیه؟ پوپولیسم دارای چند ویژگی کلی به شرح زیر است:

۱. جلب پشتیبانی مردم با توسل به وعده‌های کلی و مبهم، و معمولاً با شعارهای ضد امپریالیستی.

۲. پیشبرد اهداف سیاسی، مستقل از نهادها و احزاب موجود، با فراخوانی تودهٔ مردم به اعمال فشار مستقیم بر حکومت.

۳. بزرگداشت و تقدیس مردم یا خلق، با اعتقاد به اینکه هدف‌های سیاسی باید به اراده و نیروی مردم و جدا از احزاب یا سازمان‌های سیاسی پیش برود.

کمی باهوش باشیم، با بیان حر تفکر و حرفی بر زبان خودمان را کوچک و بی مغز جلوه ندهیم. 

#باشد_که_رستگار_شویم 

#پوپو